Broj: 01- 04-411-12 /22          

Sarajevo, 09.11.2022. godina

 

Na osnovu člana 12. Zakona o Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 24/02, 40/02, 59/02 i 21/03) i člana 9. Pravilnika o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH - dalje: Pravilnik, (br.05-38-119-03/18 od 07.03.2018. godine,  05-34-225-05/22 od 18.05.2022. godine i 05-04-411-08/22 od 08.11.2022. godine), u skladu sa Odlukom Upravnog odbora, broj: 01-04-411-11/22 od 08.11.2022. godine, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH objavljuje

 

 

K O K N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE EDUKATORA 

CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BIH

 

 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH iz slijedećih oblasti:

 

1. Krivičnopravna oblast

2. Građanskopravna oblast

3. Ustavnopravna oblast

4. Oblast upravnog prava

5. Oblast radnog i porodičnog prava

6. Oblast privrednog i finansijskog prava

7. Oblast prekršajnog prava

8. Oblast medijacije i arbitraže

9. Oblast Evropskog prava i prava EU

10. Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

11. Unaprijeđenje vještina menadžmenta i metoologije podučavanja

12. Oblast komunikacije, komunikologije, psihologije i andragogije

13. CMS/TCMS vještine i tehnologije on line učenja

14. Strani jezici

15. Druge oblasti materijalnog i procesnog prava i vještina.

 

Na konkurs se mogu prijaviti sudije i tužioci, kao i lica koja ispunjavaju osnovne uslove za vršenje sudijeske i tužilečke funkcije u skladu sa Zakonom o Visokom sudkom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te pravni stručnjaci za pojedine pravne oblasti, profesori univerziteta, ovlaštena službena lica-eksperti za pojedine oblasti zaposleni u državnim organima i drugim organizacijama, agencijama za provođenje zakona i nevladinim organizacijama, advokati, kao i međunarodni eksperti iz određenih pravnih oblasti, procesnog i materijalnog prava i vještina. 

 

Kandidati koji obavljaju funkciju sudije ili tužioca svoju prijavu dostavljaju na prijavnom obrascu bez prilaganja dodatne  dokumentacije.

 

Ostali kandidati, uz prijavni obrazac, dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 

- Dokaz o stečenom obrazovanju (fakultetska diploma, dokaz o stečenom specijalističkom zvanju ili drugom akademskom zvanju)

- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji se prijavljuju kao lica koja ispunjavaju uslove za vršenje sudijske ili tužilačke funkcije u skladu sa zakonom)

- Dokaze o prethodnom iskustvu u oblasti obuke ili stručnog usavršavanja sudija i tužilaca (potvrde, uvjerenja)- ukoliko ih posjeduju

- Dokaze o objavljenim naučnim i stručnim radovima, knjigama monografijama i sl. 

- Dokaz o završenoj stručnoj obuci za edukatore organizovanoj u zemlji ili inostranstvu (povrda, uvjerenje, certifikat)-ukoliko ih posjeduju

 

Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti na internet stanici: www.fbih.cest.gov.ba ili u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

 

Izbor i imenovanje na listu stalnih edukatora Centra vrši se po postupku i u skladu sa kriterijima utvrđenim Pravilnikom o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH. Pravilnik je objavljen na internet stranici Centra. 

 

Napomena 

 

Od obaveze prijavljivanja na ovaj konkurs izuzimaju se sudije Vrhovnog suda Federacije, kao i tužioci Federalnog tužilaštva, shodno odredbi člana 6/a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine    

 

Prijave na konkurs dostavljaju se na adresu: 

 

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH

Ul. Halida Nazečića br.4.

71000 Sarajevo

( Konkurs za izbor i imenovanje edukatora – ne otvaraj)

 

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u štampanom dnevnom glasilu koje se distribura na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a objaviće se i na internet stranici Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH: www.fbihcest.cest.gov.ba

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                      s.r dr.sc. Arben Murtezić

 

Prijavni obrazac za konkurs za izbor za edukatore možete preuzeti OVDJE.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top