Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH danas je u Sarajevu organizovao promociju publikacije / Zbornika radova “Perspektive reforme parničnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini”, gdje je bilo govora o potrebnim reformama, sve s ciljem produciranja prijedloga za izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, ali i koliko je Zbornik značajan za doprinos izučavanju teorije i analiziranju prakse.

Kako je objašnjeno, publikacija / Zbornik radova predstavlja kompilaciju pisanih referata izlagača konferencije koja je održana 17. i 18. septembra 2021. godine, te sadrži stavove teorije i sudske prakse, bosanskohercegovačku i regionalnu perspektivu, a u cilju produciranja prijedloga za izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku Federacije BiH.

 

Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, kazao je kako parnična odnosno civilna oblast u BiH zauzima malo mjesta u interesu opće, ali i stručne javnosti.

 

“Mnogi nisu svjesni da građansko pravo i parnični postupak pogađaju toliki broj ljudi da je broj predmeta koji otpada na parnicama i građanski dio toliko velik”, rekao je Murtezić.

 

Davor Trlin, stručni savjetnik Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, kazao je kako je konferencija koja se održala u septembru prošle godine producirala ovu knjigu, te da su zaključci poslani nadležnim institucijama u BiH i dobili su zeleno svjetlo.

 

“Svaka nova izmjena i dopuna zakona koji već postoji jeste složenija i kompleksnija”, rekao je Trlin, objasnivši da bi se sistemski trebao izmijeniti cijeli Zakon o parničnom postupku.

 

Kako je objasnio, države regiona zahvata trend transformacije zakonodavstva, te su tako u Hrvatskoj već bile izmjene ZKP-a, sve s ciljem digitalizacije parničnog postupka i dolaska do veće efikasnosti, kao i smanjenja dugotrajnosti parničnog postupka.

 

Jedna od recenzentica Zbornika Zinka Grbo, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kazala je kako je ovaj rukopis izuzetno važan i značajan doprinos izučavanju teorije i analiziranju prakse parničnog zakonodavstva u BiH, te se ogleda u identificiranju problema, naročito ponuđenim načinima njihovog rješavanja.

 

“Sinergija istraživanja, kroz teoretski, praktični i komparativni pristup rezultira optimalnim rješenjima, što je i prikazano kroz recenzije”, rekla je Grbo, dodavši kako je spektar publike kojoj je ovaj zbornik namijenjen širok, te da on može biti izvor i temelj za daljnja teoretska istraživanja.

 

Dodala je da iako je pravo po svojoj prirodi konzervativno i ne reaguje dovoljno brzo na društvene promjene, predviđena rješenja u ovom rukopisu blagovremen su doprinos za reformu parničnog zakonodavstva u našoj zemlji.

 

Na predstavljanju Zbornika govorio je i Smajo Šabić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu i predsjednik Upravnog odbora Centra, koji je kazao da parnični postupci predstavljaju značajne i bitne regulatore u pravnom poretku, upravo jer se u ovom postupku raspravlja o raznim sporovima, te da se baš kroz tu širinu vidi koliko značajnu ulogu zauzimaju parnični postupci.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top