Prvi seminar iz domena sistema obuke za novoimenovane sudije/tužioce, na temu “Etika i integritet” održan je u hotelu “Courtyard by Marriott”, u Sarajevu, 11./12. 04. 2019. godine. Seminar je izveden pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH (putem OPDAT-a). Ovaj seminar održan je u skladu sa Programom stručnog usavršavanja JU CEST F BiH za 2019. godinu, te  sadržajem Modula početne obuke “Nosioci pravosudne funkcije i društvo”.

 

Novoimenovani sudije/tužioci će u 2019. godini biti podijeljeni u dvije grupe učesnika. U obje će sudije i tužioci zajedno pohađati tri obuke, od kojih je prva, “Etika i  integritet”, a slijede je obuke o odnosu Prava EU i nacionalnog prava BiH, te o fundamentalnim postulatima “strazburškog” sistema zaštite ljudskih prava. Nakon toga će sudije zasebno pohađati obuke za sudije a tužioci posebno za tužioce.
Prvi dan je bio posvećen opštim mjestima profesionalne etike sudija i tužilaca. Edukatori su bili predstavnici Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Gosp. Mirza H. Omerović, zamjenik Glavnog disciplinskog tužioca u UDT-u VSTV-a BiH i gosp. Aldijana Porča, disciplinski tužilac govorili su o: profesionalnim i etičkim standardima; Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH, sa praktičnim osvrtom, te o izabranim segmentima iz disciplinskog postupka i disciplinske prakse.

 


Drugi dan je bio posvećen rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu. Edukatorica je bila gosp. mr. sci. iur. Mihaela Jovanović, sudija i predsjednica Građanskog odjeljenja Općinskog suda u Živinicama. Ova sutkinja je učesnike kratko uvela u koncept zabrane diskriminacije, te posebno govorila o zabrani diskriminacije po osnovu pola i roda. Ostatak drugog dana je bio posvećen seksualnom uznemiravanju u teoriji, zakonskom okviru i sudskoj praksi, te uzrocima i posljedicama seksualnog uznemiravanja. U mjeri u kojoj je bilo potrebno, učesnici su bili upoznati i sa rodnim predrasudama u građanskom pravu, te sa silovanjem kao krivičnim djelom. Drugi dan je obuhvatio i rad na hipotetičkim slučajevima, te jedan test procjene ličnosti uz simulaciju.

 


Svi edukatori su ocijenjeni veoma visokim prosječnim ocjenama (preko 4,8).
Ukupno je bilo prisutno 16 učesnika, i to 11 sudija, 2 tužioca  2 disciplinska tužioca i jedan predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH.
Oba dana su obuhvatila i “ulazni” i “izlazni” test, izveden pomoću “student response” sistema, doniranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, uz pomoć edukatora i predstavnika JU CEST F BiH. Test je izveden sa ciljem mjerenja efekta obuke, a test je pokazao da su učesnici obuku napustili oba dana sa većim kvantumom znanja nego sa onim sa kojim su došli za nju.
Na samom kraju obuke, učesnicima su dodijeljeni certifikati a edukatorima zahvalnice.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top