Centar za edukaciju sudija i tužitelja FBiH (CEST FBiH) i Sarajevski otvoreni centar,  a u skladu sa Programom stručnog usavršavanja za 2019. i potpisanim Sporazumom o saradnji, u periodu od 21. – 22. 02. 2019. godine, u Vitezu, u etno selu “Čardaci” organizirala dvodnevnu obuku za sudije, tužioce I advokate na temu: Antidiskriminaciono i krivično pravo: suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBTI osobama, iskustva iz Bosne i Hercegovine i iskustva iz regije.

 


Sa Sarajevskim otvorenim centrum na obukama na ovu temu sarađujemo samostalno od 2015. godine, a ova tema je bila u velikoj mjeri prisutna i na našim obukama i prije te godine.
Cilj obuke je bio upoznavanje pravosudne zajednice sa unapređenjem anti-diskriminacionog i krivičnog zakonodavstva i prakse u oblasti zaštite ljudskih prava sa naglaskom na LGBTI osobe kao marginaliziranu društvenu grupu, od značaja za njihov rad u pravosudnim institucijama, ali i senzibilizirati i upoznati pravne profesionalce s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.

 Prvi dan obuke učesnici su imali  priliku da slušaju o LGBTI terminologiji –  o spolu, rodu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i spolnim karakteristikama, te o predrasudama i stereotipima kao uzrocima diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Takođe se govorilo o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta – pravnom okviru Na ove teme sa prisutnima je razgovarala Prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Drugog dana se govorilo i o pravnom okviru primjenjivom na suzbijanje diskriminacije kao i o suzbijanju diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Doc. dr. Midhat Izmirlija, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je govorio o ovome, ali i analizi konkretnih slučajeva iz regionalne prakse, kao i prakse Evropskog suda za ljudska prava.
Nakon izlaganja gospodina Izmirlije, gospodin Jozo Blažević, program menadžer Sarajevskog otvorenog centra, je govorio o važnosti saradnje pravosudnih institucija sa civilnim društvom. Radionica je okončana “živom bibliotekom”, segmentom obuke u kojoj su tri pripadnika LGBTI populacije govorili o svom svakodnevnom životu, posebno sa problemima sa kojima se susreću, nakon čega su učesnici radionice imali mogućnost da im postavljaju pitanja i diskutuju sa njima.
Radionici je prisustvovalo ukupno 22 učesnika.

 

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top