Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2017. godinu, 14. 11. 2017. godine okrugli stol o praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelacijama iz građanske oblasti.

U fokusu su bili standardi obrazloženja u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u građanskoj oblasti.

Okruglom stolu su prisustvovale sudije iz sudova sa svih nivoa vlasti. Ukupno je bio prisutan 41 učesnik.
Kao i na prvom okruglom stolu o praksi Ustavnog suda BiH, održanom u oktobru, a koji se odnosio a apelacije u krivičnoj oblasti, voditelj okruglog stola je bio gospodin Zlatko M. Knežević, sudija i potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

 


Gospodin Knežević je izlaganje i analizu važnih odluka Ustavnog suda BiH, podijelio u podoblasti: član 6. EKLJP; član 10. EKLJP; član 14. EKLJP; član 1. Protokola I uz EKLJP; dodatni primjeri iz prakse (radno pravo, naknada materijalne štete, starosna mirovina, pravna valjanost sudske nagodbe, neizvršenje sudske odluke).
Na samom kraju okruglog stola gospodin Knežević je učesnike upoznao sa stavovima Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slobodom izražavanja (član 10. EKLJP), posebno kada je riječ o govoru mržnje, a posebno kada je riječ o kleveti.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top