Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH u kooperaciji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ fondacija) organizovao je 9. 11. 2017. godine je seminar “Interpretacijski učinak prava EU prije stupanja u članstvo”. Ova obuka je bila namijenjena prvenstveno sudijama i tužiocima koji su tokom prethodnih godina prisustvovali seminarima iz oblasti Evropskog prava.

Edukator je bila gosp. Prof. dr. Tamara Ćapeta, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Profesorica je učesnicima pripremila jedno uvodno predavanje o stukturi sudstva u EU, kako je organiziran i kako funkcionira  Sud EU i u kakvom je odnosu sa sudovima državama članica. Nakon toga je održala predavanje o intepretativnom učinku prava EU, koje je uključivalo i studiju slučaja (predmet “Dominguez” C-282/10).

Takođe je 07/08. 09. 2017. godine održana edukacija edukatora iz Evropskog prava (ciljna grupa su bili edukatori CEST-a F BiH sa liste edukatora, kao i vodeći edukatori CEST-a po pozivu).

Gosp. Dr. Stefan Pürner, direktor IRZ-a i advokat iz Bona je učesnicima prvo dao uvodne napomene o specifičnostima edukacije evropskog prava za praktičare (opšte metode treninga), a nakon toga je gosp. Prof. dr. Zlatan Meškić, profesor Pravnog fakulteta u Zenici govorio o primjeni zakonodavstva BiH u svjetlu Prava EU. Drugi dan su edukatori sa učesnicima izveli dvije praktične vježbe iz prava BiH.

Oba seminara su održana u sali hotela “Hollywood”, u Sarajevu (Ilidža).

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top