OBJAVLJENA PUBLIKACIJA

„PRIRUČNIK O POSEBNIM ISTRAŽNIM RADNJAMA“

U SARADNJI 

Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH

Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

i

Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF)

Centra za sigurnosne studije Sarajevo (CSS)

 

Slika prirucnika

 

Složenost pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i potreba za analizom razlika u propisima, kao i usaglašavanjem sudske prakse, kako unutar države, tako i sa standardima sudske prakse ESLJP i prepoznatim europskim dobrim praksama, kao važno i kompleksno pitanje prepoznato je od strane Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), uz čiju je inicijativu, te inicijativu Sarajevskog centra za sigurnosne studije (CSS) pristupljeno stvaranju nove publikacije. 

Detaljan i predan rad sudija i tužilaca sa svih nivoa pravosuđa u Bosni i Hercegovini, te eminentnih predstavnika iz akademske zajednice i niza različitih institucija, kao i pravnih stručnjaka specijalizovanih za oblast krivičnog prava, a uz finansijsku pomoć projektnog partnera, rezultirao je stvaranjem sveobuhvatnog Priručnika o posebnim istražnim radnjama, koji je preveden i na engleski jezik.

Imajući u vidu veliki značaj ovog Priručnika, koji se ogleda kroz pružanje smjernica praktičarima u različitim fazama postupka određivanja posebnih istražnih radnji i samim tim jačanja uloga garancije vladavine prava nosilaca pravosudnih funkcija, određeni broj priručnika je dostavljen svim pravosudnim institucijama, ali i srodnim partnerskim organizacijama. 

 

Promocija priručnika će biti upriličena početkom marta u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top