Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH je, zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, bio organizator seminara na temu “Bankarsko i finansijsko poslovanje”. Seminar je dio Programa stručnog usavršavanja CEST-a F BiH za 2019. godinu. Organizovan je kao dio projekta tehničke pomoći Evropske banke za obnovu i razvoj pod naslovom “Obuke pravosuđa u Bosni I Hercegovini iz privrednog prava”. Projekat je implementiran u partnerstvu sa Advokatskom kancelarijom Seada Miljkovića i finansiran sredstvima Velikog vojvodstva Luksemburg.

Prvi seminar na ovu temu organizovan je 09./10. 05. 2019. godine.

Uvodna obraćanja imali su: gosp. Dr. sci. Arben Murtezić, direktor CEST-a F BiH i gosp. Sead Miljković, advokat iz Sarajeva.

Seminar je izveden kroz tri modula: Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga; Zakon o zaštiti žiranata i Ombudsmen za zaštitu potrošača Federacije Bosne i Hercegovine.

Na seminaru su obrađene slijedeće teme: „Uvod u osnovne principe zaštite korisnika finansijskih usluga u F BiH“ (izlagač: Sead Miljković, advokat iz Sarajeva), „Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga – Direktive EU i hrvatsko pravo“ (izlagač: Tarja Krehić, advokatica iz Zagreba), „EU reguliranje potrošačkih kredita – Direktiva 2008/48/EU o potrošačkim kreditima“ (izlagač: Prof. dr. Marko Baretić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), „Uvod u osnovne principe Zakona o zaštiti žiranata F BiH“ (izlagač: Sead Miljković, advokat iz Sarajeva), „EU reguliranje garancija – Direktiva 1999/44/EC“ (izlagač: Prof. dr. Marko Baretić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“, „Zaštita žiranata – EU direktive i hrvatsko pravo“ (izlagač: Tarja Krehić, advokatica iz Zagreba), „Najbolje prakse u primjeni Zakona o zaštiti žiranata i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga F BiH“ (izlagači: Armela Ramić i Amar Bajramović, advokati iz Sarajeva), „Uloga i značaj Ombudsmena za bankarski sistem F BiH“ (izlagač: Prof. dr. Anita Petrović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli).

Seminar je obuhvatio i „ulazni“ i „izlazni“ test provjere znanja.

Ukupno je bilo prisutno 15 učesnika, sudija i stručnih saradnika.