Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH u saradnji sa Vijećem Evrope, u okviru regionalnog projekta: „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX”, koji zajedno finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, 11. i 12. decembra/prosinca 2018. godine, u Konjicu, u hotelu „Garden City“, održao je četvrti seminar na temu: “Pravo na slobodu izražavanja: član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima”.

 

 

Cilj ovog Projekta jeste ojačati kapacitete lokalnog pravosuđa za primjenu člana 10. Konvencije, s ciljem unaprijeđenja slobode izražavanja i medija u BiH i regionu.
Sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju ključni aspekt razvoja demokratskog društva u BiH, te je razvoj standarda u ovoj oblasti bitan aspekt u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Edukatori na seminaru su bili: g-đa Monika Mijić, savjetnica federalnog ministra pravde i članica VSTV BiH i g-đa Elma Veledar Arifagić, advokatica iz Sarajeva.     
U radu seminara učešće je uzelo 20 učesnika, i to iz: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Kantonalnog tužilaštva Zenica, Kantonalnog tužilaštva Travnik, Općinskog suda Mostar, Općinskog suda Zenica i CEST-a FBiH.

 

 

Na seminaru se posebno govorilo o: slobodi izražavanja (član 10. EKLJP); osnovnim konceptima EKLJP koji se odnose na slobodu izražavanja; o ograničenjima/miješanju u slobodu izražavanja (specifični problemi), miješanju u slobodu izražavanja u umjetnosti, posebne grupe osoba koje su uključene (političari, vlada, državni službenici, oružane snage, sudije, advokati, javne ličnosti i “zvijezde”); zloupotrebi prava na slobodu izražavanja; govoru mržnje – ulozi medija; konfliktu čl. 10 sa drugim članovima EKLJP (čl. 8, 9, 11, čl. 3 Protokola br. 1).