U zajedničkoj organizaciji JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ fondacija), 18. 05. 2018. godine, održan je seminar “Zaštita temeljnih prava u EU i BiH”.

Riječ je bilo o naprednom seminaru, koji je služio za produbljivanje znanja o Evropskom pravu, koje su polaznici stekli na nekom ranijem, instruktivnom seminaru. Ovo je drugi takav, napredni seminar, a prvi je bio organizovan prošle godine u novembru, na temu “Interpretacijski učinak Prava EU prije članstva”, na kojem je edukatorica bila gosp. Prof. dr. Tamara Ćapeta, sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Seminaru “Zaštita temeljnih prava u EU i BiH” prisustvovali su sudije i tužioci sa svih nivoa vlasti u BiH, te predstavnici stručne službe Ustavnog suda BiH.
Seminar su uvodnim obraćanjem otvorili gosp. Dr. Davor Trlin, viši stručni saradnik u CEST-u i gosp. Žana Gojačić, saradnica IRZ fondacije.
Edukator je bio gosp. Prof. dr. Zlatan Meškić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, vodeći predavač CEST-a F BiH za Pravo EU.

 


 

Profesor Meškić je učesnicima objasnio fundamentalne postulate temeljnih prava u EU, da bi nakon toga povezao propise EU o temeljnim pravima sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Teme na koje je govorio su bile: “Povelja o temeljnim pravima EU i njen odnos prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava”, “Primjena propisa EU o temeljnim pravima od strane nacionalnih sudova”, “Sloboda prometa robe, usluga, kapitala I ljudi u Ustavu BiH, SSP i pravu EU” i “Aktuelni izazovi u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u svjetlu prava EU”.

Na seminaru je učesnicima ukazano i na novu knjigu “Pravo Evropske unije II – Povelja o osnovnim pravima”, autora gosp. Zlatana Meškića i gosp. Darka Samardžića, koja je vrlo značajna između ostalog i što je Povelja o temeljnim pravima EU vrlo slabo obrađivana u domaćoj pravnoj literaturi, iako je postala obavezujući akt u EU stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora 2009. godine.

 

Učesnicima je IRZ fondacija obezbijedila i dovoljan broj primjeraka posljednjeg broja (2/2017 od 1. 12. 2017. godine) časopisa “Nova pravna revija”, u kojem su zajednički prilog o edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija u BiH objavili i gosp. Arben Murtezić, direktor JU CEST F BiH, i gosp. Davor Trlin.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top