Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2018. godinu, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, te uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, putem Ureda Ministarstva pravosuđa SAD za pomoć u tužilaštvima u prekomorskim zemljama u razvoju (OPDAT), organizovao je, u period od 19.-21. 02. 2018.,  seminar “Korupcija u javnim nabavkama”.

U fokusu slučaja su bile proaktivne istrage koruptivnih predmeta i predmeta iz oblasti finansijskih prijevara i privrednog kriminala. Seminar je izveden kroz studiju slučaja zloupotrebe u javnim nabavkama (edukativni materijal se nalazi na web stranici JU CEST F BiH).

Ciljevi seminara su bili: 1.) Razvijanje vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema u vezi sa analizom predmeta i dokazima; 2.) Razvijanje vještina vođenja istraga, finansijskih i tužilačkih vještina; 3.) Razvijanje vještine rada u udarnim grupama i vještine upravljanja predmetima, uključujući i vještine koje su potrebne za nadziranje, rukovođenje i koordinaciju istraga; 4.) Razvijanje najosnovnijeg razumijevanja problema u vezi sa procesuiranjem predmeta zloupotreba u javnim nabavkama.

 

Da bi razvili niz proaktivnih vještina, učesnici su za rad koristili studiju slučaja u kojoj su se simulirali istraga u koruptivnom predmetu u vezi sa zloupotrebom u javnim nabavkama. Svi učesnici su bili podijeljeni u radne grupe. Tokom obuke, radnim grupama su podijeljene vježbe koje su morali da urade i koje su uključivale: 1.) Formiranje udarne grupe i izradu plana istrage; 2.) Posebne istražne radnje; 3.) Analizu bankarskih dokumenata i druge poslovne dokumentacije; 4.) Relevatnost dokaza, formiranje umišljaja i izradu redoslijeda dokaza; 5.) Ispitivanje svjedoka i vrbovanje doušnika/informant i 6.) Izrada uvodnih riječi i sastavljanje demonstrativnih dokaza.

 

Osnovni materijal za obuku razvijen je u okviru Programa OPDAT-a u Republici Srbiji i korišten je tokom obuke za tužioce i policijske inspektore koja je održana u Sarajevu tokom mjeseca aprila/travnja 2017. godine. U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, od nekoliko učesnika obuke sačinjena je Radna grupa koja je materijal djelimično izmijenila i prilagodila budućim programima obuke u okviru centara za edukaciju sudija i tužilaca. Radnu grupu su sačinjavali: gospodin Ćazim Serhatlić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Tuzla;  gospodin Senad Osmić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo; gospodin Damir Vranešić, viši inspektor u SIPA-i; gospođa Jasmina Iftić, advokatica iz Sarajeva, te gospodin Jasmin Džaferović, advokat iz Sarajeva. Gospođa Iftić i gospodin Džaferović su u trenutku formiranja ove radne grupe bili tužioci Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Sastanke radne grupe, reviziju materijala i pripremu obuke su koordinirali gosp. Almir Smajli (Ambasada SAD u BiH) i gospodin Davor Trlin (JU CEST F BiH).

Seminar je otvorio gospodin Davor Trlin, viši stručni saradnik JU CEST F BiH.

Gospodin Ćazim Serhatlić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Tuzla je moderirao seminar.

Seminar je obuhvatio slijedeće tematske cjeline:  “Istraga i plan istrage-formiranje zajedničkih istražnih timova” (realizacija gosp. Serhatlić), “Radnje dokazivanja: istražne radnje/posebne istražne radnje” (realizacija gosp. Osmić), “Analiza bankovnih podataka” (realizacija gosp. Vranešić), “Umišljaj, relevantnost dokumentacije i redoslijed dokaza” (realizacija gosp. Serhatlić), “Priprema ispitivanja svjedoka, vrbovanje informanta, praktični primjer korištenja informant, pristup informanta, podobnost, podložnost, dostupnost i bezbjednost informanta” (realizacija gosp. Osmić), “Priprema demonstrativnih dokaza i uvodnog izlaganja” (realizacija gosp. Serhatlić).

 

Seminar je obuhvatio I izlaganje gospodina Borislava Dujkovića, načelnika Odjeljenja u Poreskoj upravi Republike Srpske, na temu “Vještačenje bankarske i poslovne dokumentacije”, te anketu “Umišljaj/namjera”, koju je proveo gosp. Senad Osmić.

Stručni dio seminara je zaključen uvodnim izlaganjima od prethodnog dana za svaku grupu.

Na kraju seminara učesnicima su svečano dodijeljeni certifikati, a edukatorima zahvalnice.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top