U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, 16. i 17. novembra/studenog 2017. godine, u sali hotela “Garden City”, u Konjicu, održan je okrugli stol pod nazivom “Pravo na slobodu izražavanja: član 10. EKLjP”.

 


Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je ovaj okrugli stol organizovao u saradnji sa Vijećem Evrope, u okviru projekta: „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX”.
Voditelji okruglog stola su bili: g-đa Mirjana Lazarova Trajkovska, međunarodna ekspertica iz Vijeća Evrope (sutkinja Evropskog suda za ljudska prava); g-đa Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica, Ustavni sud Bosne i Hercegovine; g-din Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda Zenica i g-din Mersudin Pružan, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

 


U radu okruglog stola učešće je uzelo 17 učesnika, i to iz: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Kantonalnog suda Sarajevo, Kantonalnog suda Zenica, Općinskog suda Sarajevo, Općinskog suda Mostar i Općinskog suda Livno.
Na okruglom stolu prezentirani su: Praksa Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slobodom izražavanja (član 10. EKLjP), posebno kada je riječ o govoru mržnje, a posebno kada je riječ o kleveti; Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 10. EKLjP; Sloboda izražavanja i kleveta u praksi sudova u BiH; Govor mržnje i uloga medija; Ključni problemi u praksi BiH u pogledu poštovanja prava na slobodu izražavanja.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top