Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2017. godinu, u saradnji sa OSCE Misijom u BiH 04./05. 10. 2017. godine u Sarajevu, seminar o borbi protiv terorizma.
Seminar su otvorili: gosp. Davor Trlin, ispred CEST-a F BiH i gosp. Selma Zeković, ispred OSCE-a.

Prvi dan seminara je bio posvećen generalnim temama, a drugi cyberterorizmu.

Na seminaru je prvog dana gosp. Dr. Vlado Azinović, profesor Fakulteta  političkih nauka u Sarajevu je govorio o trendovima u Bosni i Hercegovini. Gosp. Dubravko Čampara, tužilac Tužilaštva BiH i gosp. Mirsad Crnovršanin, stručni savjetnik u Tužilaštvu BiH koji su učesnicima predstavili domaći pravni i institucionalni okvir u svjetlu međunarodnih pravnih instrumenata, prezentovali istrage i izabrane slučajeve procesuirane pred Sudom BiH. Takođe su govorili o dobroj praksi u međuinstitucionalnoj saradnji i razmjeni podataka. Prvi dan seminara je obuhvatio i temu odnosa rodnih prava i terorizma, koju je izložila gosp. Lejla Hadžiahmić, iz Misije OSCE-u BiH.

 

Drugog radnog dana se govorilo o cyberterorizmu, kontroverznoj temi koja je u porastu od kraja 1990-ih. Učesnicima je predstavljeno kako teroristi koriste internet da koordiniraju napade, šire propagandu, skupljaju finansijska sredstva, regrutiraju i treniraju u svrhe izvođenja terorističkih akata.

 


Edukatori drugog dana su bili stručnjaci za cyber sigurnost i informacijske tehnologije. Tako je na temu “borba protiv terorizma online – zakonski institucionalni okvir” govorio gosp. Igor Rajić, sa Američkog Univerziteta u Bosni i Hercegovini, na temu “Zloupotreba interneta u svrhe terorizma” govorio je gosp. Vahidin Đaltur, stalni sudski vještak Informacijsko-komunikacijske oblasti, te na temu “Rizici i prijetnje u cyber prostoru: Danas i sutra”, gosp. dr. Sabina Baraković, iz Ministarstva sigurnosti BiH.