Ured Ujedinjenih Nacija za droge i kriminal (UNODC) i Centri za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudna komisija Brčko distrikra Bosne i Herccegovine su organizovali seminar „Istrage i presude slučajeva koji se tiču stranih terorističkih boraca (STB) u Jugoistočnoj Evropi“, koji je trajao dva dana dana, 06.-07. 09. 2017. godine. Seminar je organizovan za tužioce i policijske istražitelje. Održao se u sali JU CEST F BiH.

U uvodnoj sesiji učesnike su pozdravili: g-đa Courtney Kline, politički službenik, Ambasada SAD-a; g-din Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine; g-din Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske; g-din Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 


Moderator seminara je bio g-din Joaquin Zuckerberg, programski službenik, Odjel za prevenciju terorizma, UNODC. G-din Zuckerberg je učesnike upoznao i sa cjelokupnim projektom koji je producirao ovaj seminar, ali i druge seminare u regiji, te o priručniku „Strani teroristički borci: Priručnik za edukaciju sudija i tužilaca u Jugoistočnoj Evropi“, a na čijem su dorađivanju, između ostalih iz regiona, radili i stručnjaci iz Bosne i Hercegovine: g-din Dalibor Vrećo, tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka; g-đa Šejla Drpljanin, tužiteljica Javnog tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te g-din Davor Trlin, kao stručnjak za edukaciju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini. Priručnik će biti prezentovan idućeg mjeseca, u Beču.
Prvog dana je g-din Zuckerberg prvo izložio međunarodni pravni okvir (okvir termina „strani teroristički borac“, evoluciju i tipologiju), nakon čega je g-din Erik Larson, Stalni INL pravni savjetnik, Ambasada SAD-a u Podgorici, govorio o tekućim pitanjima stranih terorističkih boraca u Jugoistočnoj Evropi: perspektiva SAD-a.  U drugom bloku je g-din Prof. dr. Almir Maljević, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, učesnike uveo u studiju slučaja i govorio o elementima STB kaznenih djela  (javna provokacija za počinjenje terorističkog djela; regrutovanje u svrhu terorizma; obuka za terorizam; učešće u udruženju ili grupi u svrhu terorizma; dobivanje obuke u svrhu terorizma; putovanje u inostranstvo u svrhu terorizma; finansiranje putovanja u inostranstvo u svrhu terorizma i organizovanje ili drugovrsno omogućavanje putovanja u inostranstvo u svrhu terorizma).

 

 

Drugog dana se govorilo o istraživanju STB kaznenih djela. G-din Sean Griffin je govorio o online istragama i elektroničkim dokazima (e-dokazima-šta prikupljati i na koji način), a g-din Simon David Goddard o finansijskim komponentama STB istraga. Seminar su zatvorili g-din Zuckerberg (ispred UNODC-ja), g-din Čavić (ispred CEST-a RS-a) i g-din Davor Trlin (ispred CEST-a F BiH).