U Sarajevu su 07. i 08. marta/ožujka održana dva događaja, u nastavku izvanredne saradnje JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH sa Ambasadom Republike Francuske u Bosni i Hercegovini. Organizacionu podršku je dala i JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

Seminar “Međunarodni sistem borbe protiv organiziranog kriminala” je održan, uz učešće eminentnih predavača – eksperata iz Republike Francuske i Bosne i Hercegovine. Riječ je o obuci koja je sastavni dio Programa stručnog usavršavanja CEST-a F BiH za 2017. godinu.

 

 

Seminar su pozdravnim govorima otvorili: gospodin Arben Murtezić, Direktor CEST-a F BiH i gospodin Pierre Bellet, sudija i oficir za vezu. 

Pored gospodina Belleta, seminaru su prisustvovali francuski eksperti: gospođa Caroline Charpentier, sudija, Rukovodilac misije “Borba protiv trgovine ljudima i povezanog kriminala” i gospođa Deborah Forst, sudija stažista. Bosanskohercegovake primjere su iznosili: gospođa Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine; gospodin Nikola Sladoje, pomoćnik Ministra pravde Bosne i Hercegovine pri odsjeku za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u krivičnim stvarima i gospodin Doc. dr. Samir Rizvo, pomoćnik Ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i Državni koordinator.

Pored seminara, bila je upriličena i prezentacija francuskog sistema edukacije nosilaca pravosudnih funkcija. Učesnici su bili: frankofone sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine, predstavnici Odjela za imenovanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, CEST-a F BiH, Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH i unije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Gospodin Bellet i gospođa Marie Compère, sudija i projekt menadžer u Nacionalnoj pravosudnoj školi u Francuskoj su bili izlagači, te su moderirali I diskusiju.

 

 

Direktor Murtezić je, sa svojim saradnicima, takođe održao plodan sastanak sa predstavnicima Ministarstve pravde, Državne škole sudija i tužilaca, te Odjela međunarodne pravosudne saradnje Republike Francuske. Na sastanku se, osim razmjene iskustava u edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija u Republici Francuskoj i Bosni i Hercegovini, razgovaralo i o oblastima postoji prostor i potreba za poboljašnjem, a to su: položaj, funkcija i izbor edukatora; jačanje kapaciteta CEST-ova; procjeni potreba na osnovu koje se izrađuju godišnji programi obuke; kontrola kvaliteta obuka; sistemskoj edukaciji o evropskom pravu; institucionalnoj saradnji u okviru koje je potrebno uspostaviti mehanizme za zajedničku obuku tužilaca i sudija iz Republike Francuske i Bosne i Hercegovine; te regionalnoj saradnji.